Pendidikan

Pengertian Pendidikan Menurut para ahli

Pengertian Pendidikan Menurut para ahli

Fungsi Utama pedidikan

 Pendidikan menurut Langeneld

  • Setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan juga bantuan yang diberikan kepada anak, menuju kepada pendewasaan anak tersebut, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri
  • Pendidikan menurut Jhon Dewey => Proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke alam dan ke sesama manusia

Pendidikan menurut J.J. Rousseau

  • Pendidikan memberi kita perbekalan yang tida ada pada masa kanak-kanak , akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa
  • Pendidikan menurut  Driyakarna => Pemanusiaan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf insani

 Pendidikan menurut Ahmad D. Marimba

  • Bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama
  • Pendidikan menurut  Ki Hajar Dewantoro => Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

Artikel terkait :